Saturday, 22 November 2008

Jiangnan Sizhu "Jiangnan Si Yun" (1995 CD)"The Charm of Southern Yangzi Ensemble"
Lu, Ma, Zhou, Zhou - Jiangnan Si Yun (1995 CD)

Jiangnan silk and bamboo music

01. Zhong Hua Liu Ban
02. San Liu
03. Yun Qing
04. Yang Ba Qu (Fan Wang Gong 梵王宫 fan4 wang2 gong1)
05. Huan Le Ge
06. Deng Yue Jiao Hui (灯月交辉 deng1 yue4 jiao1 hui1)
07. Ni Chang Qu (霓裳曲 ni2 chang2 qu3)
08. Xing Jie

Shanghai Sheng Xiang Chubanshe, CD-0019 (Shanghai Audio and Video Publishing House)

Dizi/xiao: Lu Chunling (陆春龄 lu4 chun1 ling2)
Erhu: Zhou Hao (周皓 zhou1 hao4)
Pipa: Ma Shenglong 马圣龙 (ma3 sheng4 long2)
Yangqin: Zhou Hui (周惠 zhou1 hui4)

Link: 73MB, 160 variable bitrate mp3, inc covers and booklet

No comments: