Sunday, 9 August 2009

Zhāng Ruì 张锐 - Liu Tianhua Erhu Solos (China Record, 1982 cassette)

Post up-dated.

Zhāng Ruì 张锐 - Liu Tianhua Erhu Solos (China Record, 1982)

Photobucket

Performer: Zhāng Ruì 张锐,
Album: "Erhu Solos Composed by Liu Tianhua Performed by Zhang Rui"
Liú Tiānhuá èrhú dúzòu qǔ jí, Zhāng Ruì yǎnzòu
刘天华二胡独奏曲集, 张锐演奏

Year: 1982 (recorded in 1981)
Format: cassette tape

Track list:
A1. liáng xiāo良宵
A2. kōng shān niǎo yǔ 空山鸟语
A3. bìng zhōng yín 病中吟
A4. kǔ mèn zhī ōu 苦闷之讴
A5. dú xián cāo 独弦操
B1. guāng míng xíng 光明行
B2. yuè yè 月夜
B3. bēi gē 悲歌
B4. xián jū yín 间居吟
B5. zhú yǐng yáo hóng 烛影摇红

Download link: 40MB 130 vbr mp3 in zip folder inc covers

Translation of titles:
Bìng Zhōng Yín (病中吟) 1918 (recitation of ill-being)
Yuè Yè (月夜) 1924 (moon night)
Kǔ Mèn Zhī Ōu (苦闷之讴) 1926 (song of depression)
Bēi Gē (悲歌) 1927 (sad song)
Liáng Xiāo (良宵) 1928 (beautiful evening)
Xián Jū Yín (闲居吟) 1928 (recitation of leisure)
Kōng Shān Niǎo Yǔ (空山鸟语) 1928 (empty mountains bird song)
Guāng Míng Xíng (光明行) 1931 (towards brightness)
Dú Xián Cāo (独弦操) 1932 (exercise on one string)
Zhú Yĭng Yáo Hóng (烛影摇红) 1932 (shadows of candles flickering red)

This album of the ten erhu solo pieces composed by Liu Tianhua is performed by Zhang Rui, without accompaniment as originally composed.

To me, the erhu sound and the playing style on this recording has less of the characteristics that would be typical of the erhu and erhu music. It's almost as if how a classical violinist would would play these pieces. The notes on the cassette does mention that Zhang Rui did learn the violin.

Four of these tracks are also on the CD "A Collection of Music Played on the Erhu Vol 1" (1992, China Record) http://huqinblog.blogspot.com/2009/07/collection-of-music-played-on-erhu-vol.html

This is a video of Zhang Rui performing huái xiāng xíng 怀乡行 (journey of nostalgia for hometown) on Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=JUymInzy3og

No comments: